Du är inte inloggad!

Patholmsvikens båtklubb

PVBK Handboken


I den här delen får Du en del nyttiga upplysningar om hur vi gör i vår hamn. En repetition för gamla medlemmar och nyheter för nya båtägare i klubben. Alla har alltså nytta av och - hoppas vi - nöje av att läsa igenom HANDBOKEN. Det kommer alltid NÅGOT nytt varje år, även om det mesta är gamla kända rutiner.
 


 

INDEX/REGISTER

HUR FÅR MAN EN BRYGGPLATS?
TELEFON 090-41841 och 070-218 46 55
KLUBBEN
ANSVARSOMRÅDEN
MEDLEMSAVGIFTEN
ANSLAGSTAVLAN PÅ HAMNPLAN
HYGIEN OCH MILJÖ
NÄR DU FÅTT PLATS
UPPSÄGNING AV PLATS
BYTE AV BÅT
VILL DU SKAFFA EN BRYGGBOM?
SLÄPJOLLAR
GÄSTHAMN
VAKTREGLER I PATHOLMSVIKEN
CAMPING
ARBETSPLIKT/ ARBETSTRÄFFAR
VÄDERSTATION
WEBBKAMEROR
I RUBRIKEN ”DOKUMENT” PÅ HEMSIDAN…
ANGÖRING PATHOLMSVIKEN
TILL VARJE BÅTÄGARE...
· ANVÄNDNING AV EL – PÅ HAMNPLANEN
· ANVÄNDNING AV EL – PÅ BRYGGORNA
· FÄRSKVATTENSUTTAG
· MASTSTÄLLNINGAR
· FÖRTÖJNING
· GJUTA BOJSTEN
· SPELFLOTTEN
· LINOR OCH KNOPAR
· BÅTLYFT
TANKNING
VÄGBOM VID INFARTEN
SJÖSÄTTNING
UPPTAGNING
HUR BÖR EN VAGGA SE UT?
LINOR FRÅN BRYGGOR TILL BOJ
BRYGGORNA DRAS UT
BÅTUPPLÄGGNING
BÅTHUS
AVGIFTER 2023-
BERÄKNING AV BRYGGAVGIFTER
Bilaga 1. REGLER FÖR BRYGGPLATS
Miljöplan och miljöregler
Bilaga 2. SÄKERHETSINSTRUKTION VID LYFT I PVBK
Bilaga 3. BÅTUPPLÄGGNING
VERSION, SENASTE REVISIONEN

 
HUR FÅR MAN EN BRYGGPLATS?

Skicka ett mail till info@pvbk.net. Vi behöver namn, telefonnummer samt båtdata (längd, bredd, djup, vikt). Ange om du vill ha bojplats, bomplats eller vilket som. Först i kön får plats under förutsättning att platsbredd, djup och deplacement är lämpliga för båten. Den årliga bryggavgiften beror på båtens längd, bredd och vikt. Hur du räknar ut bryggavgiften framgår i avsnittet om bryggavgifter. En förutsättning för tilldelning är att du har ett signerat medlemskontrakt.

TELEFON 090-41841 och 070-218 46 55

En fast telefon med nummer 090-41841 finns i klubbhuset. Svara gärna om det ringer, det kan vara till dig! Vidarebefordra meddelanden om någon söks. Som mycket annat i hamnen bygger det på att vi hjälps åt. Det går inte att ringa till mobiltelefon från denna fasta telefon.
 

KLUBBEN

PVBK är en förkortning för PatholmsVikens Båt Klubb. En föreningen som tillvaratar medlemarnas intressen i vår hamn. Klubben har anor från 40-talet då den huserade på andra sidan viken. När Umeå Hamn 1974 byggde en vägbank ut mot Finlandsfärjeläget fick vi flytta till nuvarande plats.

Kommunen nyttjade då en rätt att äga hamnen, men klubben fick ett skötselbidrag för att ställa upp med frivillig arbetskraft. Genom egna insatser fick vi då mer för pengarna.

Sedan 1/1 2003 har båthamnen åter kommit i klubbens ägo och har nu ett flerårigt tomträttsavtal. De kontrakt du har för din båtplats och/eller uppläggning tecknas genom och betalas till klubben, liksom årsavgiften

ANSVARSOMRÅDEN

Klubbens kontrakt med kommunen reglerar vårt ansvar som bland annat innebär:

MEDLEMSAVGIFTEN

Årsavgiften visas i prislistan.

ANSLAGSTAVLAN PÅ HAMNPLAN

Använd tavlans sjösida för privata annonser och meddelanden. Plocka bort inaktuella annonser. Tavlans hela högra framsida är enbart till för klubbmeddelanden. Vänstra sidan är för service riktad till båtägare från företag, se skiss.
Privata annonser på framsidan kommer att plockas bort! 

HYGIEN OCH MILJÖ
SOPOR FRÅN GÄSTBRYGGA- -läggs i soptunnan
LATRINTÖMNING- -görs i runda brunnen vid sevicebyggnadens norrsida.
TOALETTSUG- -finns vid mastkranen
TOALETTER/TVÄTTBALJA- -finns i klubbhuset
OLJA- -töms i oljespilltanken vid bränsletanken
TVÄTTMASKIN- -finns i klubbhuset  
BASTU- -finns i klubbhuset  
NÄR DU FÅTT PLATS

Kontrollera bojsten och kätting. Se "FÖRTÖJ FÖR STORM”.

Kontakta hamnfogden om du behöver du hjälp med att anskaffa materiel (boj, kätting, sten mm).

UPPSÄGNING AV PLATS

Skicka ett mail till info@pvbk.net.

BYTE AV BÅT

Vid ev. båtbyte, uppdatera dina uppgifter i BAS.

VILL DU SKAFFA EN BRYGGBOM?

Om du vill ha en bomplats så anmäler du dig till kö i BAS under fliken "köanmälan".

Detaljerna framgår av Bilaga 1. REGLER FÖR BRYGGPLATS.  
 

SLÄPJOLLAR

Släpjollar får ej ligga på bryggorna.

GÄSTHAMN

Det finns 20 gästplatser längst ut på brygga A. Under semestertid kan medlemmar upplåta tomma platser efter kontakt till hamnfogden. Gästhamnsavgiften erläggs vid entren till klubbstugan.

VAKTREGLER I PATHOLMSVIKEN

Alla, som har en båtplats eller sommarförvarar båten på hamnområdet är skyldiga att
bemanna ett vaktpass med två personer per säsong.

För att undvika misstag är det viktigt att du meddelar klubben om du har sålt båten

Anmälan till vaktpass

 1. Vakttiden för ett pass är 20:00 - 04:00. Bevakningssäsongen är juni t.o.m. september, samt några dagar i maj och oktober.
 2. Under perioden 1 mars till 30 juni kan du själv välja ditt vaktpass. Så här gör du. Förvissa dig om att din epost adress som inrapporterats till klubben är korrekt. Om du är osäker kan du maila till info@pvbk.net och få ditt personliga användarnamn och lösenord, som du sedan använder för att logga in i BAS-systemet. Öppna sedan Svenska Båtunionens hemsida https://batunionen.se och klicka på rutan GÅ TILL BAS längst upp till höger på sidan. Logga in genom att ange ditt användarnamn och lösenord och klicka på Vaktschema. Du kommer då in på vaktlistan och kan leta fram ett ledigt pass.
 3. Efter den 30 juni fördelar styrelsen kvarvarande vaktpass.
 4. Du är skyldig att känna till vilket vaktpass du ansvarar för.
 5. Du väljer själv vilka 2 personer, som ska vakta.
 6. Om du inte fullgör din bevakningsplikt måste du betala en avgift som bestäms av styrelsen. Avgiftens storlek anges på sid. 9 ”Avgifter” (Se vidare” Regler för bevakning” på hemsidan)

Arbete på vaktpassen

Att synas är att vakta. Om man pysslar med något så syns man. Under vaktpasset kan vissa arbeten utföras t.ex. städjobb i klubbhuset, på hamnplan eller där det behövs. Och varför inte plantera eller ansa blommor.

Den som vaktar fungerar även som hamnvärd. Städar stugan, klipper gräs, hjälper båtgäster osv.

 1. Nationsflaggorna halas kl 21:00. Klubbflaggorna är uppe dygnet runt
 2. Gör minst en runda per timme.
 3. Videobevakningen av området är endast ett hjälpmedel.
 4. Notera och underteckna vaktrapporten efter avslutat vaktpass.
 5. Om du inte fullföljer ditt vaktpass måste du betala en avgift som bestäms av styrelsen.
CAMPING

All form av camping, d.v.s. tältning, uppställning av husvagn eller husbil hänvisas till campingplatser i Umeå. Campingförbudsskyltar finns uppsatta vid infarten till hamnen.

 

ARBETSPLIKT/ ARBETSTRÄFFAR

OBS!

FÖR TILLFÄLLET GÄLLER INTE NEDANSTÅENDE TEXT. INFORMATION INFÖR ARBETSTRÄFFAR MAILAS UT OCH ANNONSERAS PÅ HEMSIDAN.

 

Hamnen sköts ideellt och vi har därför arbetsträffar på våren och hösten. Utöver arbetsträffarna får gärna, efter överenskommelse med hamnfogden, arbete utföras vid andra tider.

Meddela gärna vilka yrkeskunskaper eller kontakter du har som kan komma till nytta. Passa gärna på att informera om det på medlemsavtalet.

Fr.o.m. 2019 infördes av rättviseskäl en skyldighet att utföra arbete i hamnen. Syftet är att varje medlem utför minst 1 arbetsdag vart tredje år. För att uppnå en någorlunda jämn uppslutning delas medlemmarna in i 3 lika stora grupper efter bokstavsordning. Den första gruppen åläggs arbetsplikt under 2019. Sedan tar grupp 2 och 3 över för år 2020 resp. 2021.

Det är naturligtvis fortsatt önskvärt, oberoende av årstillhörighet, med ett fortsatt deltagande av de som hittills varit flitigt aktiva i hamnen. Hamnfogdarna fördelar arbetet under arbetsträffarna och närvaron bokförs i medlemsregistret. Den som av något skäl är förhindrad att delta kan överenskomma/ överlåta arbetet till någon annan. I så fall bokförs närvaron på den som är arbetspliktig under året. Om den tilldelade arbetsdagen inte alls utförs av en medlem debiteras medlemen avgift på 1000 kr. Datum och tid för de gemensamma arbetsdagarna anslås på klubbens hemsida samt via mail. Ord som skyldighet och plikt uppfattas ofta som något negativt, men de som hitills deltagit har upplevt arbetsträffarna som ett bra tillfälle att umgås och stärka gemenskapen i klubben. I början av varje år informeras det vilka medlemmar som ingår i årets arbetsplikt. Denna information kommer även att anges på hemsidan.

 

VÄDERSTATION

På vår hemsida www.pvbk.net kan man avläsa vilka väderleksförhållanden som råder i hamnen.

WEBBKAMEROR

Här kan du se bilder från olika områden och vinklar i hamnen. I många fall kan din egen båt vara synlig i någon av kamerorna. På så sätt kan du ha uppsikt över din båt även när du befinner dig långt från hamnen. Vissa bilder visas "Live" på hemsidan "www.pvbk.net".

Bilderna används framför allt i övervakningssyfte. Det lagringsutrymme vi har idag medger cirka två veckors lagring av rörlig bild. De bilder som lagras har betydligt bättre kvalitet än de bilder som visas på hemsidan. På grund av PUL-lagen har vi valt att publicera bilder med lägre kvalitet så att igenkänningsfaktorn i princip uteblir. På så sätt bryter vi inga mot några lagar.

I RUBRIKEN ”DOKUMENT” PÅ HEMSIDAN…

... finns aktuell information.

ANGÖRING PATHOLMSVIKEN

Klubben har egen utprickning i området kring Patholmsviken och österut. Det är 15-talet prickar och ensmärken som underlättar för båtfarare.
 

TILL VARJE BÅTÄGARE...

Följande punkter är riktade direkt till varje båtägare:

· ANVÄNDNING AV EL – PÅ HAMNPLANEN

Eluttag finns på hamnplanen. Uttagen utgör en risk för barn och ska hållas stängda! Av säkerhetsskäl och för att hindra obehöriga från att använda el, får sladdar ej lämnas i uttag under längre period utan tillsyn. Bruk av kupévärmare debiteras extra och anmäls till hamnfogden.

· ANVÄNDNING AV EL – PÅ BRYGGORNA

På bryggorna finns eluttag för tillfälligt bruk. 

· FÄRSKVATTENSUTTAG

Vattenuttag finns i hamnen. Snabbkoppling för högtryckspruta får båtägarna själva hålla. Ledningarna töms och blåses på hösten. Medverka till att hålla el- och vattenuttag hela för att hålla kostnaderna nere.

· MASTSTÄLLNINGAR

Montera loss och bind upp spridare innan masten läggs på konsolen. Masterna placeras i ställ enligt markerade längder. För transport mellan kaj och mastställ finns en mastvagn.

OBS! Alla master ska vara märkta med ägarnamn och telefonnummer. Om masten inte är märkt, kan den komma att flyttas. Master och bockar får ej lämnas framför bränsletankar eller på asfalterad yta!

· FÖRTÖJNING

FÖLJER DIN UTRUSTNING ANVISNINGARNA???

TUMREGLER:
Avstånd brygga - boj = Båtens L + 5 m.
Kättinglängd = Djup vid medelvattenstånd
Exempel: Båt 7 m + 5 m = 12 m

FÖRTÖJ FÖR STORM -  Chansa inte
Kontrollera om din bojsten är av rätt storlek. Byt bojsten om den är för lätt. Får Du en ny plats, är det särskilt viktigt. Med spelflotten kontrolleras LÄGE, STORLEK och kättingens kvalitet. Lyft upp bojstenen för att kontrollera kättingen. Gör detta vid övertagande av plats, eller minst vart femte år. Kätting vars tunnaste länk är 6 mm bör bytas. Vid 4-5 mm är det för sent. OBS! Det är en rekommendation, inte någon garanti från klubben. Båtägare är helt ansvarig för brister som kan orsaka skador för egen eller andras båtar. Kostnader för byte och material svarar Du själv för. Samordna gärna med andra vid kontroll.

· GJUTA BOJSTEN

Ta kontakt med någon av hamnfogdarna om du behöver gjuta en bojsten.

· SPELFLOTTEN

Med spelflotten flyttas och justeras boj- och bryggstenar på upp till två ton. Lyften sker med en 12-volts elmotor eller kättingspel.

Den bör handhas med viss aktsamhet. Under stativet finns en avhållskrok för stegvisa lyft tillsammans med lyftkrokens "tagg".
Att hänga stenen med syntetlina i kroken är ett enkelt sätt att få stenen på plats. Kapa linan med kniv när Du är "i läge". Gör sedan nödvändig efterjustering.


OBS! Var alltid 2 på flotten, och använd flytväst! Lär hantverket från person till person. Det är inte svårt, men kräver försiktighet! Rådfråga också någon av hamnfogdarna!

· LINOR OCH KNOPAR

Förtöjningslinor ska vara kraftiga och av sådan kvalitet som inte lätt nöts av båtens rörelser. Använd inte polypropylen! Använd mjuk polyesterlina, minst 12-16 mm. Knopa med icke glidande knopar. Löplina genom boj- eller bryggöglor är en fara! 90 % av båtar som slitit sig har förtöjts så!

· BÅTLYFT

Detaljerade regler för båtlyft finns i Bilaga 2. Säkerhetsinstruktion vid lyft i PVBK.

Båtar upp till 7,5 ton kan lyftas med truckarna. Segelbåtar måste vara avmastade före lyft. Maximal bredd på båt eller vagga är 3,6. m.

Priset för lyftet beror på båtens längd (100 kronor per påbörjad båtmeter) ev. tillägg för icke ordinarie lyftdagar (Se sid.10!) För att lyft ska genomföras måste vagga eller båtvagn vara förberedd.

TANKNING

Klubben har en egen tankstation för diesel och 98- oktanig bensin. Dieselkvaliteten, med minskad risk för bakterietillväxt i tanken vid långvarig lagring, är speciellt lämplig för marindieslar. Priset följer marknadspriset på drivmedel med ett litet påslag för att täcka klubbens självkostnader för bränsleanläggningen. Du får bara förtöja båten vid bränslepumparna under den tid det tar att fylla bränsle. Du betalar med ett chipsförsett kontokort av standardtyp. Du måste ange max beräknad tankningsvolym, så att en automatisk täckningskontroll kan göras. Du påförs naturligtvis endast kostnaden för den faktiskt påfyllda volymen.

VÄGBOM VID INFARTEN

För att minska biltrafiken inom hamnområdet finns en vägbom vid infarten. Som klubbmedlem kan du öppna bommen med hjälp av din mobiltelefon. Vid utfart öppnas bommen automatiskt. Du är klubbmedlem efter att du har erlagt medlemsavgiften.

Så här gör du:
Anmäl ditt mobilnummer (max. 2 st. per medlem) till Christer Bergström helst via e-mail.

christer.bergstromholmsund@gmail.com

När Christer registrerat ditt nummer, kan du öppna bommen genom att slå ett angivet telefonnummer. Samtalet är kostnadsfritt.

Icke medlemmar är naturligtvis välkomna till hamnen till fots.

SJÖSÄTTNING

Före sjösättningen

 1. Anmälan till lyft för sjösättning görs via BAS.

 2. Se till att din vagga/vagn före sjösättningen är märkt med ditt namn, telefon samt  För och Akter.
  Märk ut båtens/kölens placering i vaggan, klossar m.m. inför höstens upptagning.

Efter sjösättningen

Förtöj båten på din plats, gå tillbaka och STÄDA DIN PLATS! Bunta ihop och lägg virke i vaggor som klubben kan flytta med traktor eller truck.

Planen ska sladdas och saltas. Allt som ligger löst kvar dagen efter sjösättning slängs.

UPPTAGNING

Samma punkter som sjösättning, men med följande tillägg:

 Lägg till vid servicebryggan i god tid enligt turordning. Följ funktionärers anvisningar, häng rätt stroppar runt båten och se till att båten är rättvänd innan någon av truckarna kommer.
 Parkera inte bilar i lyftområdet.

HUR BÖR EN VAGGA SE UT?

Många vaggor hindrar och klämmer fast stroppar i längsgående slåar vid upptagningar.

Byt till snedsträvor. Då underlättas också bottenmålningen! Vaggor bredare än 2,2 m är svårlyfta eller kan skadas av trucken. Undre tvärgående balkar måste vara 75-100 mm tjocka för att komma under med gafflarna. Är Din vagga utformad så? Om inte - rådfråga truckförare eller hamnfogdar!

LINOR FRÅN BRYGGOR TILL BOJ

Efter upptagning får inga linor ligga mellan brygga och boj.

BRYGGORNA DRAS UT

Senast den 20 okt ska flytbryggorna vara fria från båtar. Kvarvarande båtar hänvisas till piren. Bryggorna dras ut från land för att inte skadas av "landsprickan".

BÅTUPPLÄGGNING

Anmäl ev. behov av uppläggningsplats till info@pvbk.net Regler för båtuppläggning framgår av Bilaga 3. BÅTUPPLÄGGNING.

BÅTHUS

Två båthuslängor finns inom hamnorådet. Regler för båthus anges i BÅTBO-lagets stadgar.

AVGIFTER 2023-
       

Avgift kr

   

Giltighet

 

MEDLEMSAVGIFT, 1/1-31/12, 2023

 

350

   

2023

 

 

 

 

 

   

 

 

Bankgiro: 971-2050

SWISH: 1235106976

 

 

   

 

 

Full betalning av den årliga medlemsavgiften 
tas ut oavsett vilken tid på året medlemskapet startas.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BÅTLYFT:

 

 

 

   

 

 

Ordinarie lyftdag, avgift för varje påbörjad meter båt

 

 

100:-

   

2023

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Tillägg för icke ordinarie lyftdag

 

 

800:-

   

2023

 

Extralyft såsom lyft av motor eller lyft av av båt på lastbil

 

 

Pris efter överenskommelse

   

 

 

BÅTUPPLÄGGNING

 

 

 

   

 

 

 Vinteruppläggning: avgift för varje påbörjad meter båt

 

 

100:-

   

2023

 

 

 

Sommaruppställning av båttrailer/vagn för varje påbörjad meter vagn.

(Gäller när man inte har vinteruppställningsplats.)

 

 

100:-

   

2023

 

Sommaruppläggning * avgift för varje påbörjad meter båt

 

 

100:-

   

2023

 

 

 

* Avgiften avser båtar, som förvaras på hamnområdet och inte sjösatts under kalenderåret. Ägare till båtar som sommarlagras mer än ett år får dubblerad kostnad varje år. Anmälan måste göras till styrelsen, som vid särskilda skäl kan ge tillstånd.

 

Hyra Y-bom 6 meter

Hyra Y-bom 8 meter

 

 

800:-/år

1000:-/år

   

 

 

GÄSTHAMNSAVGIFT: 200 kr/båt/dygn

BRYGGAVGIFTER: Se sidan: ”Beräkning av bryggavgifter

BÅTHUSAVGIFTER: 23 kr/m2 + elavgifter. (Övriga avgifter enligt BÅTBO-LAGETs stadgar)

EJ FULLGJORD ARBETSPLIKT UNDER TILLDELAT ÅR: 1000 kr

EJ FULLGJORD BEVAKNINGSPLIKT: 1500 kr/pass

BERÄKNING AV BRYGGAVGIFTER

Nytt sätt att beräkna bryggavgifter fr.o.m. 2011

Avsikten med det nya avgiftssystemet är att båtens storlek på ett mer flexibelt sätt ska bestämma bryggavgiften.
De mått, som används för avgiftsberäkningen, är båtens längd och bredd i meter samt båtens vikt i ton.
Du kan själv beräkna din avgift på följande sätt:

I exemplet är båtens längd 8,7 m, bredd 2,6 m och vikt 2,1 ton.

Beräkna båtens index:   Exempel:  
  Längd x 10   8,7 x 10
  +     +
  Bredd x 70     2,6 x 70
  +     +
  Vikt x 20     2,1 x 20
INDEX=     INDEX= 311

I nedanstående tabell kan därefter avgiften avläsas.

INDEX KLASS AVGIFT kr/år
0-169 0 805
170-234 1 1035
235-299 2 1265
300-364 3 1495
365-429 4 1725
430-494 5 1955
495-559 6 2185
560- 7 2415

I ovanstående exempel blir bryggavgiften 1495 kr/år.

Bilaga 1. REGLER FÖR BRYGGPLATS

REGLER FÖR BRYGGPLATS fr.o.m. 2020

 

 1. Bryggplats förutsätter ett signerat medlemsavtal i båtklubben. En tilldelad bryggplats registreras av kassören. Medlem får inte utan styrelsens skriftliga medgivande överlåta eller uthyra sin plats. Även utlåning av bryggplats kräver beslut av styrelsen om utlåningen varar längre än två veckor..
 2. Ansökan om bryggplats eller bryggbom görs via inof@pvbk.net som tilldelar plats om för båten lämpligt utrymme finns. Om kö till bryggplats uppstår avgörs turordningen av hur lång tid den sökande varit medlem i klubben.
 3. Bryggplatsinnehavaren förbinder sig att följa båtklubbens stadgar och andra regler.
 4. Bryggplatssinnehavaren förfogar över platsen tills skriftlig uppsägning sker. Uppsägning ska vara båtklubben tillhanda senast den 31 mars innan räkning för båtplatsen för sommaren sänds ut. Endast om kö till båtplatser finns kan kontraktsinnehavaren lösas från kontraktet vid senare uppsägning.
 5. PVBK har rätt att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot klubbens stadgar, allmänna ordningsregler, regler för bryggplats, eller inte betalar avgiften för bryggplatsen i laga tid.
 6. Avgiften (årshyran) betalas i förskott enligt betalningsvillkor på fakturan. Styrelsen beslutar efter hörande av årsmötet om avgiftens storlek. Vid påminnelse utgår påminnelseavgift vars storlek beslutas av styrelsen. Om betalning uteblir efter påminnelse kan ärendet lämnas till inkassoföretag.
 7. Bryggplatsen disponeras under sommaren. Båt får inte ligga kvar i havet under vintern. Båtklubben har rätt att ombesörja upptagning av båt som riskerar att frysa inne, och då på bryggplatssinnehavarens bekostnad till full kostnadstäckning.
 8. Båt som ligger på båtplats måste ha ansvarsförsäkring.
 9. Bryggplatsinnehavaren ansvarar för att båten är väl förtöjd och om behov finns även skyddad med fendrar. Hen ansvarar också för att förtöjningsbojen är hel och väl förankrad. God ordning ska hållas på bryggan vid båtplatsen.
 10. Båtplats som inte brukas någon period bör genom anmälan till hamnfogden ställas till klubbens förfogande som tillfällig gästbåtplats.
 11. Hamnfogden har rätt att flytta båt vid nödläge eller ombesörja lyftning av båt om denna hotar att sjunka eller på annat sätt äventyrar säkerheten och miljön i hamnen. Sådan lyftning sker på ägarens bekostnad och ska om situationen tillåter det föregås av kontakt med båtägaren.
 12. Brandsäkerhetsföreskrifter ska efterlevas. Elektricitet får inte nyttjas till uppvärmning annat än tillfälligt och då vid närvaro av båtplatsinnehavaren eller annan ansvarig person.
 13. Båtplatsinnehavaren är skyldig att delta i bevakningen enligt ”Regler för bevakning”.
 14. Följande regler gäller för båtplats med förtöjningsbom:
  PVBK fastställer typ av bom och svarar för inköpet.

  Bommen anskaffas genom klubben och innehavet registreras av kassören. Det finns två alternativ för användande av bom. Den ena är att du bekostar och äger bommen själv och ansvarar för dens skötsel och funktion. Avyttring av din bom sker genom klubben. Bommens värde reduceras med 4 % per år räknat från nyanskaffningsåret ner till ett minimum av 5000:-. Det andra alternativet är att hyra någon av de bommar som klubben äger. Bryggavgifterna skiljer sig något mellan de två alternativen.

  Bryggplatsinnehavaren av en plats med förtöjningsbom är ansvarig för att bommen och dens infästning i bryggan är säker. Bryggplatsinnehavaren ansvarar även för att bommen är på plats under perioden som styrelsen beslutar.
Miljöplan och miljöregler

Sammanfattad information.

Länk till dokumentet

Bilaga 2. SÄKERHETSINSTRUKTION VID LYFT I PVBK

Rev.dat. 2020-01-07

Säkerhetsinstruktion vid lyft i PVBK.

1. Allmänt: Vid hantering av båtar, bryggor, bojstenar mm. där truck/traktor används, är det mycket viktigt att beakta risken för skador och i synnerhet personskador.

2. Båtlyft:

Båtägarens ansvar:

* Att anbringa stroppar på båten på ett sätt, som inte skadar propellrar, instrumentgivare, pulpit, antenner mm.
* Förtöjningsrep, fendrar på plats samt att båten är rättvänd i förhållande till vaggan/vagnen vid upptagning.
* Att vaggan/vagnen är i god kondition, stadigt uppallad och att platsen är städad.
* Att vaggan/vagnen är tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer.
* Att båten är försäkrad vid lyftet.
* Vid sjösättning, se till att båten inte driver så att gafflarna skadar överbyggnad, antenner..

 

Truck/traktorförarens ansvar:

* Föraren, som ska vara certifierad, ansvarar för lyft och transport av båten.
* Föraren ska kräva att stropparna efter lyftet är lossgjorda från gafflarna innan maskinen backas. Syftet är att förhindra skador pga att stropparna fastnar i köl, propeller, roder.

3. Särskilda risker vid lyft:

* Inga fingrar får vara mellan båtsida och stroppar när lyftet påbörjas. Stor risk för klämskador!
* Det är strängt förbjudet att uppehålla sig under hängande last.
* Beakta påkörningsrisken i truckens närhet. Truckföraren har begränsad sikt, speciellt bakåt.
* Vid användning av "långarm" är skaderisken stor pga att den yttre fästpunkten kan röra sig med stor hastighet. Stroppning/krokning får bara utföras när armen och traktorn står stilla.

4. Övrigt:

* Betalning erläggs före lyftet.
*Parkera inte bilar i lyftområdet!

Bilaga 3. BÅTUPPLÄGGNING

2008-03-17  rev.2021-01-01 av O.R

Följande regler gäller för uppläggning av båtar på PVBKs område:

 1. Uppläggningsplats förutsätter ett signerat medlemsavtal i båtklubben. En tilldelad uppläggningsplats registreras av kassören. Medlem får inte utan styrelsens skriftliga medgivande överlåta, uthyra eller utlåna uppläggningsplats. För plats i båthus gäller särskilda regler.
 2. Ansökan om uppläggningsplats görs via e-post till info@pvbk.net
 3. Grundregeln är att båt som är upplagd på PVBKs område ska sjösättas varje sommar. Båtklubbens hamnplan är endast avsedd för uppläggning av båt som är i ett sådant skick att den kan brukas varje sommar. Planen får inte nyttjas för långtidsförvaring av båt som inte kan brukas (reparationsobjekt, vrak, etc).
 4. Uppläggning indelas i vinteruppläggning respektive sommaruppläggning. Vinteruppläggning avser förvaring av båt på land under tiden september – juni. Sommaruppläggning avser förvaring av båt på land under sommaren (dvs gäller båt som inte sjösatts under kalenderåret). Hamnfogden, eller annan utsedd person, gör återkommande registreringar av båtar som finns på hamnplanen, och avgör med dessa om båt är sommarupplagd.
 5. Innehavare av en båtuppläggningsplats kan utan tillstånd från styrelsen förvara båt på land en (1) sommarsäsong.
 6. Tillstånd från styrelsen krävs om samma båt ska förvaras på land två somrar i rad. Skriftlig ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 15 juni aktuell sommar. Styrelsen kan bevilja tillstånd om särskilda skäl finns (såsom sjukdom, utlandsvistelse, tillfällig arbetsanhopning, aktiv reparation av båten). Båtplatsinnehavare, som inte ansökt om förlängd sommaruppläggning riskerar uteslutning.
 7. Innehavaren ansvarar för att anordningar för att palla upp och täcka båt är säkra så att människor och andra båtar inte skadas. Platsinnehavaren ska göra regelbunden tillsyn.
 8. Båt som förvaras inom båtklubbens område ska vara registrerad i klubben. Vagga eller båtvagn ska vara tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer.
 9. Båtuppläggningsplatsen ska hållas i god ordning. Klubbens miljöregler ska efterlevas. Vid sjösättningen ska båttäckningen monteras ned, platsen städas, och pallnings- och täckningsmaterial ska läggas ihop i lätt flyttbara enheter (t ex på vagnen). Vagn, pallningsmaterial och täckningsmaterial ska vara märkt. Skräp ska omhändertas av platsinnehavaren och fraktas till kommunens återvinningscentral.
 10. Brandsäkerhetsföreskrifter ska efterlevas. Svetsning, skärning, uppvärmng eller annat arbete som kan ge upphov till brand eller riskerar att skada andra båtar (svetsloppor, slipstänk) får endast ske efter godkännande av hamnfogden och under iakttagande av stor aktsamhet. Släckningsutrustning ska finnas tillhands.
 11. Elektricitet får inte nyttjas till uppvärmning annat än vid närvaro av platsinnehavaren eller annan ansvarig person.
 12. Hamnfogden äger rätt att vid behov flytta båt eller utrustning inom området.
 13. Båt förvaras i hamnen helt på båtägarens ansvar. PVBK, dess styrelse och funktionärer ansvarar inte för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på uppläggningsplatsen.
 14. Avgiften för vinteruppläggning och sommaruppläggning beslutas av styrelsen årligen. Sommaruppläggningsavgift tas alltid ut för båt som ligger på land under sommaren, dvs redan första sommaren (§ 4).
 15. För vinteruppläggning och sommaruppläggning tillämpas pris per påbörjad meter båt.
 16. Bryter innehavaren av båtplatsen mot ovanstående regler är båtklubben genom sin styrelse berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som kan vara påkallade på grund av det inträffade. Båtklubben fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.
VERSION, SENASTE REVISIONEN

2021-01-01 av O.R

Kontaktuppgifter
Epost: info@pvbk.net
Telefon: 090-418 41, 070-218 46 55
Följ oss på sociala medier
Cookies
På denna webbplats används cookies. Vad de används till och hur du kan hantera detta kan du läsa om här: