Du är inte inloggad!

Patholmsvikens båtklubb

PVBK Handboken


I den här delen får Du en del nyttiga upplysningar om hur vi gör i vår hamn. En repetition för gamla medlemmar och nyheter för nya båtägare i klubben. Alla har alltså nytta av och - hoppas vi - nöje av att läsa igenom HANDBOKEN. Det kommer alltid NÅGOT nytt varje år, även om det mesta är gamla kända rutiner.
 


 

INDEX/REGISTER

HUR FÅR MAN EN BRYGGPLATS?
TELEFON 090-41841
KLUBBEN
ANSVARSOMRÅDEN
MEDLEMSAVGIFTEN
ANSLAGSTAVLAN
HYGIEN OCH MILJÖ
NÄR DU FÅTT PLATS
UPPSÄGNING AV PLATS
ÖVERLÅTELSE AV BRYGGPLATS
VILL DU SKAFFA EN BRYGGBOM?
SLÄPJOLLAR
GÄSTHAMN
VAKTREGLER I PATHOLMSVIKEN
CAMPING
ARBETSPLIKT/ ARBETSTRÄFFAR
VÄDERSTATION
WEBBKAMEROR
I RUBRIKEN ”DOKUMENT” PÅ HEMSIDAN…
ANGÖRING PATHOLMSVIKEN
TILL VARJE BÅTÄGARE...
· ANVÄNDNING AV EL – PÅ HAMNPLANEN
· ANVÄNDNING AV EL – PÅ BRYGGORNA
· FÄRSKVATTEN PÅ HAMNPLAN, PIREN, A,och B-BRYGGAN
· MASTSTÄLLNINGAR
· FÖRTÖJNING
· GJUTA BOJSTEN
· SPELFLOTTEN
· LINOR OCH KNOPAR
· TRAKTOR
· BÅTLYFT
TANKNING
VÄGBOM VID INFARTEN
SJÖSÄTTNING
UPPTAGNING
HUR SKA EN VAGGA SE UT?
LINOR FRÅN BRYGGOR TILL BOJ
BRYGGORNA DRAS UT
BÅTUPPLÄGGNING
BÅTHUS
AVGIFTER 2019-
BERÄKNING AV BRYGGAVGIFTER
Bilaga 1. REGLER FÖR BRYGGPLATS
Miljöplan och miljöregler
Bilaga 2. SÄKERHETSINSTRUKTION VID LYFT I PVBK
Bilaga 3. BÅTUPPLÄGGNING

 
HUR FÅR MAN EN BRYGGPLATS?

Ring Ingvar Waara 090-232 05, 070-2271255 eller maila ingvar.waara@pvbk.net

Vi behöver uppgifter på namn, båtdata (längd, bredd, djup, vikt). Först i kön får plats under förutsättning att platsbredd, djup och deplacement är lämpligt för båten. Den årliga bryggavgiften beror på båtens längd, bredd och vikt. Hur du räknar ut bryggavgiften framgår i avsnittet om bryggavgifter. En förutsättning för tilldelning är att du har ett signerat medlemskontrakt. Tilldelningen bekräftas sedan genom kassörens registrering i medlemsmatrikeln (BAS).

TELEFON 090-41841

Telefon finns i klubbhuset. Svara gärna om det ringer, det kan vara till Dig! Vidarebefordra meddelanden om någon söks. Som mycket annat i hamnen bygger det på att vi hjälps åt!.Det går inte att ringa till mobiltelefon från denna fasta telefon.
Klubbfunktionär kan nås på tel. 070-580 90 64 vardagar 07-16.

KLUBBEN

PVBK är förkortningen för den här föreningen som vill tillvarata båtägarnas intressen just i vår hamn. Vi har anor från 40-talet då vi huserade på andra sidan viken. (Se foto i klubbstugans entré!) Men när Umeå Hamn (år 1974) byggde en vägbank ut mot Finlandsfärjeläget fick vi flytta till nuvarande plats.

Kommunen nyttjade då en rätt att äga hamnen men klubben fick ett skötselbidrag för att ställa upp med frivillig arbetskraft i hamnen. Genom egna insatser fick vi då mera för pengarna.

Sedan 1/1 2003 har dock hamnen åter kommit helt i klubbens egna händer och vi har ett mångårigt tomträttsavtal. De kontrakt Du har för båtplats och/eller uppläggning tecknas genom och betalas till klubben liksom årsavgiften

ANSVARSOMRÅDEN

Klubbens köp och kontrakt med kommunen reglerar vårt ansvar som bl. a innebär:

MEDLEMSAVGIFTEN

Årsavgiften visas i prislistan.

ANSLAGSTAVLAN

Använd tavlans sjösida för privata annonser och meddelanden. Plocka bort inaktuella annonser. Tavlans hela högra framsida är enbart till för KLUBBMEDDELANDEN.
Vänstra sidan är för service riktad till båtägare från företag. Se skiss.
Privata annonser på framsidan plockas alltid bort! 

HYGIEN OCH MILJÖ
SOPOR- -läggs i soptunnan
LATRINTÖMNING- -görs i runda brunnen vid sevicebyggnadens norrsida.
TOALETTSUG- -finns vid mastkranen
TOALETTER/TVÄTTBALJA- -finns i klubbhuset
OLJA- -töms i oljespilltanken vid bränsletanken
TVÄTTMASKIN- -finns i klubbhuset  
BASTU- -finns i klubbhuset  
NÄR DU FÅTT PLATS

Kontrollera bojsten och kätting. Se "FÖRTÖJ FÖR STORM”!

Behöver du hjälp att anskaffa materiel (Boj, kätting, sten mm) kontakta då hamnfogden!

UPPSÄGNING AV PLATS

Samma kontakter som ovan. Glöm inte att säga upp ditt medlemskontrakt om du även tänker avsluta ditt medlemskap!

ÖVERLÅTELSE AV BRYGGPLATS

Plats får inte överlåtas eller bytas utan styrelsens godkännande. Några incidenter har förekommit med "okända" båtar som påvisar vikten av att regeln efterlevs. 
Vid ev. båtbyte, meddela hamnfogden så att vi har rätt uppgifter i registret.

VILL DU SKAFFA EN BRYGGBOM?

Anmäl ditt önskemål till hamnfogden, som om möjligt tilldelar dig en plats.

Bommen anskaffas genom klubben och innehavet registreras av kassören. Du bekostar och äger bommen själv och ansvarar för dess skötsel och funktion. T.ex. måste bommen tas upp varje höst för att undvika skador. Arbetet utförs bäst i samarbete med dina bryggrannar. Klubben tillhandahåller hjälpmedel. Ev. avyttring av din bom sker också genom klubben. Bommens värde reduceras med 4 % per år räknat från nyanskaffningsåret.

Detaljerna framgår av Bilaga 1. REGLER FÖR BRYGGPLATS.  
Fr.o.m. 2017 gäller senaste utläggningsdatum den 20 april och senaste upptagning senast den 20 oktober. Samråd med båtgrannarna rekommenderas.

SLÄPJOLLAR

Får ej ligga på bryggorna där de hindrar och är en riskfaktor.

GÄSTHAMN

Det finns 20 gästplatser längst ut på brygga A. Platserna är för TILLFÄLLIGA GÄSTER, inte som reserv för hamnens båtar. Under semestertid upplåter medlemmar tomma platser efter kontakt med hamnfogden. Gästhamnsavgiften erläggs vid entren till klubbstugan.

VAKTREGLER I PATHOLMSVIKEN

Alla, som har båtplats eller sommarförvarar båten i hamnområdet är skyldiga att
bemanna 1 vaktpass med 2 personer per säsong.

För undvikandet av misstag inför vaktlistans bemanning är det viktigt att du meddelar klubben om du har sålt båten.
Om båten inte är sjösatt men ligger kvar på hamnplanen, har du ändå vaktplikt!

Vaktplikten gäller även för båtägare som ligger på Johanssons båtvarv under säsongen.

Anmälan för vaktpass

 1. Tiden för ett vaktpass är kl. 20:00-04:00. Bevakningssäsongen är juni t.o.m. september, samt några dagar in i maj och oktober.
 2. Under perioden 1 mars till 30 juni kan du själv välja ditt vaktpass digitalt. Så här gör du: 1. Förvissa dig om att din E-mailadress, som inrapporterats till klubben är korrekt.    2. Om du är osäker kan du maila till Erland Isaksson erland.isaksson50@gmail.com. Du kan även ringa till Erland på tel. 0730-8832360.    3. Du får då i retur ett mail med ditt personliga användarnamn och lösenord, som du sedan använder för att logga in i BAS-systemet.    4. Öppna Svenska Båtunionens hemsida https://batunionen.se och klicka på rutan GÅ TILL BAS (längst upp till höger på sidan).    5. Logga in genom att ange ditt tilldelade användarnamn och lösenord.    6. Klicka på rutan BOKA PASS. Du kommer då in på vaktlistan och kan scrolla fram ett ledigt pass, som du kan välja genom att skriva in ditt eget namn + kompis.
 3. Efter den 30 juni fördelar styrelsen kvarvarande vaktpass.
 4. Du är skyldig att känna till vilket vaktpass du ansvarar för.
 5. Du väljer själv vilka 2 personer, som ska vakta.
 6. Om du inte fullgör din bevakningsplikt måste du betala en avgift, som bestäms av styrelsen. Avgiftens storlek anges på sid. 9 ”Avgifter” (Se vidare” Regler för bevakning” på hemsidan)

Arbete på vakterna

Att synas är ett sätt att vakta! Om man pysslar med något, syns man! Under vakten kan vissa "arbeten" utföras. Förslag finns ibland i vaktstugan. Om inte, kan städjobb utföras i klubbhuset, på hamnplan eller där det behövs. Och varför inte plantera och ansa blommor.

Vakten fungerar som hamnvärd. (Städar stugan, klipper gräs, hjälper båtgäster osv.)

 1. Nationsflaggorna halas kl 21:00. (OBS! ej klubbflaggorna).
 2. Vaktområdet utgörs av hamnområdet samt Johanssons båtvarv. (Se vaktboken i vaktrummet)
 3. Gör minst en runda per timme!
 4. Videobevakningen av området är endast ett hjälpmedel.
 5. Notera och underteckna vaktrapporten.
CAMPING

All form av camping, d.v.s. tältning, uppställning av husvagn eller husbil hänvisas till campingplatser i Umeå. Campingförbudsskyltar finns uppsats vid infarten till hamnen.

Korta stopp i hamnen kan vara trevligt för alla parter.

VARFÖR INTE CAMPING I VÅR HAMN? 
Vi behöver parkerings- och uppställningsytorna för vår egen verksamhet. 
Avstädning och underhåll av hamnens ytor försvåras.
Klubbhus och miljön förslits snabbare och ger inte det lugn som gästhamnsverksamheten skall erbjuda.

ARBETSPLIKT/ ARBETSTRÄFFAR

Arbetet i hamnen är ideellt. Vi har arbetsträffar, vår och höst. Därutöver kan, efter överenskommelse med hamnfogden, arbetet utföras vid andra tider Arbetet efter de gemensamma arbetsdagarna avslutas med att klubben bjuder på välförtjänt fika, som oftast följs av ett trivsamt eftersnack.

Hur kan Du bidra? Meddela oss gärna vilka yrkeskunskaper eller kontakter Du har, och som kan komma oss till nytta. Passa gärna på att informera på medlemsavtalet! Vi har mångårig statistik på vad som krävs för att sköta och utveckla hamnen.

Fr.o.m. 2019 införs av rättviseskäl en skyldighet att utföra arbete i hamnen. Omfattningen är, att varje medlem utför minst 1 arbetsdag vart tredje år. För att uppnå en någorlunda jämn uppslutning delas medlemsmatrikeln i 3 lika stora grupper efter bokstavsordning. Den första gruppen åläggs arbetsplikt under 2019. Sedan tar grupp 2 och 3 över för år 2020 resp. 2021. Det är naturligtvis fortsatt mycket önskvärt med fortsatt deltagande av de medlemmar, som hittills varit flitigt aktiva i hamnen. Hamnfogdarna fördelar arbetet bland deltagarna och närvaron bokförs i medlemsmatrikeln. Den, som av något skäl är förhindrad att delta kan överenskomma/ överlåta arbetet till någon annan. I så fall bokförs dock närvaron på den, som är arbetspliktig under året. Om den tilldelade arbetsdagen inte alls utförs debiteras en avgift på 1000 kr. Tider för de gemensamma arbetsdagarna kommer att anslås på klubbens hemsida. Ord som skyldighet och plikt uppfattas ju ofta som något negativt, men de, som hitills deltagit har upplevt arbetsträffarna som ett bra tillfälle att umgås och stärka gemenskapen i klubben.

 

VÄDERSTATION

På vår hemsida, (www.pvbk.net) kan man avläsa vilka väderleksförhållanden som råder i hamnen.

WEBBKAMEROR

Här kan du se bilder från olika ställen och vinklar i hamnen. I många fall kan din egen båt bli synlig i någon av kamerorna.

På så sätt kan man ha uppsikt på sin båt även när man befinner sig på hemorten. Vissa bilder visas "Live" på hemsidan "www.pvbk.net".

Bilderna används framför allt i övervaknings-syfte. Det utrymme vi har idag medger ca: två veckors lagring av rörlig film. De filmer som lagras har betydligt bättre kvalitet än de bilder som visas på hemsidan. PGA. av PUL-lagen så har vi valt att publicera bilder med lägre kvalitet så att igenkänningsfaktorn i princip uteblir. På så sätt bryter vi inga lagar.

I RUBRIKEN ”DOKUMENT” PÅ HEMSIDAN…

Kan man finna vissa regler och nyheter som kommer efterhand.

ANGÖRING PATHOLMSVIKEN

Värt att titta på: Klubben har egen utprickning i området kring Patholmsviken och österut. Se ANGÖRING PATHOLMSVIKEN. Det är 15-talet prickar och ensmärken som underlättar för båtfarare

TILL VARJE BÅTÄGARE...

Följande punkter är riktade direkt till varje båtägare:

· ANVÄNDNING AV EL – PÅ HAMNPLANEN

15 uttag finns på hamnplanen, några kombinerade med vatten. De är en risk för barn och ska hållas stängda! Säkringen är åtkomlig när luckan är öppen. Sladdar får ej lämnas i uttag utan tillsyn, av säkerhetsskäl och för att andra hindras använda el. Bruk av kupévärmare debiteras extra och anmäls till hamnfogden

· ANVÄNDNING AV EL – PÅ BRYGGORNA

På bryggorna finns eluttag för tillfälligt bruk. D.V.S. för laddning och mindre arbeten.

· FÄRSKVATTEN PÅ HAMNPLAN, PIREN, A,och B-BRYGGAN

8 vattenuttag finns i hamnen. Snabbkoppling för högtryckspruta får båtägarna själva hålla. Tidigare uppsatta snabbkopplingar fick aldrig sitta kvar.

Ledningarna töms och blåses på hösten. Medverka till att hålla el- och vattenuttag hela för att hålla kostnaderna nere.

· MASTSTÄLLNINGAR

Montera loss och bind upp spridare innan masten läggs på konsolen. Masterna placeras i ställ enligt markerade längder. För transport mellan kaj och mastställ finns en MASTVAGN.

OBS! Alla master ska vara märkta med ägarnamn och telefonnummer. Master och bockar får ej lämnas framför bränsletankar eller på asfalterad yta!

· FÖRTÖJNING

FÖLJER DIN UTRUSTNING ANVISNINGARNA???
"Tänk att man (aldrig) kan lära sig i tid..."

TUMREGLER:
Avstånd brygga - boj = Båtens L + 5 m.
Kättinglängd = Djup vid medelvattenstånd
Exempel: Båt 7 m + 5 m = 12 m

FÖRTÖJ FÖR STORM -  Chansa inte
Byt bojsten om den är för lätt. Får Du en ny plats, är det särskilt viktigt. Med spelflotten kontrolleras LÄGE, STORLEK och kättingens kvalitet. Ibland anlitar klubben dykare för att besiktiga bojar, kätting och schackel. Protokoll anslås på anslagstavlan. Kätting vars länkar är 6-7 m/m bör bytas. Vid 4-5 m/m är det för sent. OBS! Det är en rekommendation, inte någon garanti från klubben. Båtägare är helt ansvarig för brister som kan orsaka skador för egen eller andras båtar. Kostnader för byte och material svarar Du själv för. Samordna gärna med andra.

· GJUTA BOJSTEN

Klubben har 2 gjutformar. DEN MINDRE (614 kg) för max 3,7 ton kräver 125 kg cement. DEN STÖRRE (960 kg) för max 5,7 ton kräver 200 kg cement. Klubben står för: betongblandare, formar, sand och singel samt sjösätter stenen kostnadsfritt med truck.

Du står för: gjutning, cement, skarvkabel och armering samt placerar stenen vid Din båtplats. (se SPELFLOTTEN). Gjutning får brinna 2 dygn. Formen kan lossas efter 1 dygn.
Städa efter Dig och rengör blandaren!

Klubben har några stenar gjutna av funktionärer som kan tillhandahållas.

Tips Gör så här!
BLANDNING, börja med: 12 spadar. sand + 4 spadar. cement. Tumla en stund. Tillsätt lite vatten till en fast "smet". Tillsätt 8 spadar singel. Tumla någon minut innan betongen hälls direkt i formen.
OBS! "Blöt" blandning ger svag betong!

· SPELFLOTTEN

Med spelflotten flyttas och justeras boj- och bryggstenar på 2 ton. Lyften sker med en 12-volts elmotor eller kättingspel.

Den bör handhas med viss aktsamhet. Under stativet finns en avhållskrok för stegvisa lyft tillsammans med lyftkrokens "tagg".
Att hänga stenen med syntetlina i kroken är ett enkelt sätt att få stenen på plats. Kapa linan med kniv när Du är "i läge". Gör sedan nödvändig efterjustering.
OBS! Det är en risk om inte boj och kätting är rätt upplagd. Var alltid 2 på flotten, och använd flytväst! Lär hantverket från man till man. Det är inte svårt, men kräver försiktighet! Rådfråga också klubbfunktionärer!

· LINOR OCH KNOPAR

Förtöjningslinor ska vara kraftiga och av kvalitet som inte lätt nöts av båtens rörelser. Använd inte polypropylen! Använd mjuk polyesterlina, minst 12-16 mm. Knopa med icke glidande knopar, t ex pålstek eller dubbelt halvslag om egen part, gärna med extra törn. Löplina genom boj- eller bryggöglor är en fara! 90 % av båtar som slitit sig har förtöjts så!

· TRAKTOR

Används för markplanering, flytt av vagnar och vaggor lätta båt- och motorlyft.

· BÅTLYFT

Detaljerade regler för båtlyft finns i Bilaga 2. Säkerhetsinstruktion vid lyft i PVBK.

Båtar upp till max 7,5 ton kan lyftas med truckarna. Segelbåtar måste vara avmastade före lyft Max bredd på båt eller vagga är 3,6. m.

 Priset beror på båtens längd plus ev. tillägg för icke ordinarie lyftdagar (Se sid.10!) För att lyft ska genomföras måste vagga eller båtvagn vara förberedd. Vi vill så mycket som möjligt styra lyft till ord. klubblyft. Båtlyftet föregås alltid av en gemensam säkerhetsgenomgång i klubbhuset, där båtägarens närvaro är obligatorisk.

TANKNING

Klubben har en egen tankstation för diesel och 98- oktanig bensin. Dieselkvaliteten, med minskad risk för bakterietillväxt i tanken vid långvarig lagring, är speciellt lämplig för marindieslar. Priset följer marknadspriset på drivmedel med ett litet påslag för att täcka klubbens självkostnader för bränsleanläggningen. Du får bara förtöja båten vid bränslepumparna under den tid, som det tar att fylla bränsle. Du betalar med ett chipsförsett kontokort av standardtyp. Du måste ange max beräknad tankningsvolym, så att en automatisk täckningskontroll kan göras. Du påförs naturligtvis endast kostnaden för den faktiskt påfyllda volymen.

VÄGBOM VID INFARTEN

För att minska biltrafiken inom hamnområdet finns en vägbom vid infarten. Bommen hålls normalt stängd, men som klubbmedlem kan du öppna bommen med din mobiltelefon. Vid utfart öppnas bommen automatiskt. Du betraktas som klubbmedlem efter att du har erlagt medlemsavgiften.

Så här gör du:
Anmäl ditt mobilnummer (Max. 2 st. per medlem) till Christer Bergström helst via E-mail.

christer.bergstrom@holmsund.nu

När Christer registrerat ditt nummer, kan du öppna bommen genom att slå ett angivet telefonnummer. Samtalet är kostnadsfritt.

Icke medlemmar är naturligtvis välkomna till hamnen till fots.

SJÖSÄTTNING

På anslagstavlan annonseras 5 sjösättningsdagar (oftast torsdagskvällar).

Uppsatt anmälningslista under veckan gäller bara för närmaste sjösättardag!

GÖR SÅ HÄR:

Före sjösättningen

 1. Skriv ditt namn, båttyp, Längd, Bredd och Deplacement på listan.
  OBS! att anmälningslistan inte är detsamma som turordning!
  Märk vagga/vagn med Ditt namn, telefon samt  För och Akter.
  Märk ut båtens/kölens placering i vaggan, klossar m.m. inför höstens upptagning så slipper Du fundera då!

 2. Planerat båtlyft visas dagen före på anslagstavlan och vid upptagningskajen.
  Där anges turordning och de stropplängder som gäller. (12, 16, 20 och 23 m)

 3. Gemensam samling för genomgång och betalning 15 min före första lyftet vid schemalagd lyftdag. Varje båtägare tilldelas då ett turordningsnummer, som uppvisas inför lyftet.  Parkera inte bilar i lyftområdet.                               

 4. De 5-6 första hämtar stroppar vid sjösättningskajen.

 5. Ta angiven stropplängd, häng dom runt under båten innan truck kommer. Se på andra som lyft tidigare.

Efter sjösättningen

Förtöj båten, gå tillbaka och STÄDA DIN PLATS! Bunta ihop och lägg virke i vaggor som klubben kan flytta med traktor eller truck.

Är vaggan märkt?

Planen ska sladdas och saltas. Allt som ligger löst kvar dagen efter sjösättning hamnar på tipp. Gammal spik och spikbrädor har förorsakat dyrbara punkteringar!

UPPTAGNING

Samma punkter som sjösättning, men med följande tillägg:

Klubben utplacerar hela vaggor och vagnar med traktor eller truck.

 Lägg till vid servicebryggan i god tid enligt tilldelad turordning. Följ funktionärers anvisningar, häng rätt stroppar runt båten och se till att den är rättvänd innan någon av truckarna kommer.

 Gemensam samling för genomgång 15 min före första lyftet vid schemalagd lyftdag.
 Parkera inte bilar i lyftområdet.

HUR SKA EN VAGGA SE UT?

Många vaggor hindrar och klämmer fast stroppar i längsgående slåar vid upptagningar.

Byt till snedsträvor. Då underlättas också bottenmålningen! Vaggor bredare än 2,2 m är svårlyfta eller kan skadas av trucken. Undre tvärgående balkar måste vara 75-100 mm tjocka för att komma under med gafflarna. Är Din vagga utformad så? Om inte - rådfråga truckförare eller hamnfogdar!

LINOR FRÅN BRYGGOR TILL BOJ

Efter upptagning får inga linor ligga mellan brygga och boj. De låser bryggorna inför vintrings-arbetet, ibland fastnar de i isen och slits av. Till sist kan de fastna i någons propeller.

BRYGGORNA DRAS UT

Senast den 20 okt ska flytbryggorna vara fria från båtar. Kvarvarande båtar hänvisas till piren. Bryggorna dras ut från land för att inte skadas av "landsprickan".

BÅTUPPLÄGGNING

Anmäl ev. behov av uppläggningsplats till Hamnfogden! Regler för båtuppläggning framgår av Bilaga 3. BÅTUPPLÄGGNING. Som bekräftelse på att du tilldelats en uppläggningsplats gör kassören en registrering i medlemsmatrikeln.

BÅTHUS

Två båthuslängor finns nu inom hamnorådet. Möjlighet finns att bygga ytterliga två båthuslängor om tillräckligt antal intressenter går samman. Regler för båthus anges i BÅTBO-lagets stadgar.

AVGIFTER 2019-
       

Avgift kr

   

Giltighet

 

MEDLEMSAVGIFT, 1/1-31/12

 

250

   

2012-

 

 

 

 

 

   

 

 

Bankgiro: 971-2050

SWISH: 1235106976

 

 

   

 

 

Full betalning av den årliga medlemsavgiften 
tas ut oavsett vilken tid på året medlemskapet startas.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 

BÅTLYFT:

 

 

 

   

 

 

Ordinarie lyftdag:

<5 m

 

400

   

2019

 

 

5-10m  

 

700

   

2019

 

 

>10 m 

 

850

   

2019

 

 

 

 

 

   

 

 

Tillägg för icke ordinarie lyftdag:

 

 

600

   

2019

 

 

 

 

 

   

 

 

BÅTUPPLÄGGNING

 

 

 

   

 

 

 Vinteruppläggning

< 5m

 

350

   

2019

 

 

5-10m

 

600

   

2019

 

 

>10m

 

750

   

2019

 

 

 

 

 

   

 

 

Sommaruppläggning *

< 5m

 

350

   

2019

 

 

5-10m

 

600

   

2019

 

 

>10m

 

750

   

2019

 

* Avgiften avser båtar, som förvaras på hamnområdet och inte sjösatts under kalenderåret. Ägare till båtar, som sommarlagras mer än ett år, riskerar uteslutning. Anmälan måste göras till styrelsen, som vid särskilda skäl kan ge tillstånd.

 

 

 

 

 

   

 

 

GÄSTHAMNSAVGIFT: 200 kr/båt/dygn

BRYGGAVGIFTER: Se sidan: ”Beräkning av bryggavgifter

BÅTHUSAVGIFTER: 23 kr/m2 + elavgifter. (Övriga avgifter enligt BÅTBO-LAGETs Stadgar)

EJ FULLGJORT ARBETSPLIKT UNDER TILLDELAT ÅR: 1000 kr

EJ FULLGJORT BEVAKNINGSPLIKT: 1500 kr/pass

BERÄKNING AV BRYGGAVGIFTER

Nytt sätt att beräkna bryggavgifter fr.o.m. 2011

Avsikten med det nya avgiftssystemet är att båtens storlek på ett mer flexibelt sätt ska bestämma bryggavgiften.
De mått, som används för avgiftsberäkningen, är båtens längd och bredd i meter samt båtens vikt i ton.
Du kan själv beräkna din avgift på följande sätt:

I exemplet är båtens längd 8,7 m, bredd 2,6 m och vikt 2,1 ton.

Beräkna båtens index:   Exempel:  
  Längd x 10   8,7 x 10
  +     +
  Bredd x 70     2,6 x 70
  +     +
  Vikt x 20     2,1 x 20
INDEX=     INDEX= 311

I nedanstående tabell kan därefter avgiften avläsas.

INDEX KLASS AVGIFT kr/år
0-169 0 805
170-234 1 1035
235-299 2 1265
300-364 3 1495
365-429 4 1725
430-494 5 1955
495-559 6 2185
560- 7 2415

I ovanstående exempel blir bryggavgiften 1495 kr/år.

Bilaga 1. REGLER FÖR BRYGGPLATS

REGLER FÖR BRYGGPLATS fr.o.m. 2016

 

 1. Bryggplats förutsätter ett signerat medlemsavtal i båtklubben. En tilldelad bryggplats registreras av kassören i medlemsmatrikeln. Medlem får inte utan styrelsens skriftliga medgivande överlåta, uthyra eller utlåna bryggplats.
 2. Ansökan om bryggplats och ev. bryggbom görs till hamnfogden, som tilldelar plats om för båten lämpligt utrymme finns. Om kö till bryggplats uppstår avgörs turordningen av hur lång tid den sökande varit medlem i klubben.
 3. Bryggplatsinnehavaren förbinder sig att följa båtklubbens stadgar och andra regler.
 4. Kontraktsinnehavaren förfogar över platsen tills skriftlig uppsägning sker. Uppsägning ska vara båtklubben tillhanda senast den 31 mars innan räkning för båtplatsen för sommaren sänds ut. Endast om kö till båtplatser finns kan kontraktsinnehavaren lösas från kontraktet vid senare uppsägning.
 5. PVBK har rätt att säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om medlemmen bryter mot klubbens stadgar, allmänna ordningsregler, regler för bryggplats, eller inte betalar avgiften för bryggplatsen i laga tid.
 6. Avgiften (årshyran) betalas i förskott enligt betalningsvillkor på fakturan. Styrelsen beslutar efter hörande av årsmötet om avgiftens storlek. Vid påminnelse utgår påminnelseavgift vars storlek beslutas av styrelsen. Om betalning uteblir efter påminnelse kan ärendet lämnas till inkassoföretag.
 7. Bryggplatsen disponeras under sommaren. Båt får inte ligga kvar i havet under vintern eftersom den kan sjunka och orsaka miljöproblem. Båtklubben har rätt att ombesörja upptagning av båt som riskerar att frysa inne, och då på ägarens/brukarens bekostnad till full kostnadstäckning.
 8. Båt som ligger på båtplats ska ha ansvarsförsäkring.
 9. Bryggplatsinnehavaren/brukaren ansvarar för att båten är väl förtöjd och har minst två fendrar på vardera båtsidan. Han/hon ansvarar också för förtöjningsbojen, att den är hel och väl förankrad. God ordning ska hållas på bryggan vid båtplatsen.
 10. Båtplats som inte brukas någon period bör genom anmälan till hamnfogden ställas till klubbens förfogande som tillfällig gästbåtplats (behov kan uppstå enstaka nätter under högsäsongen)
 11. Hamnfogden har rätt att flytta båt vid nödläge eller ombesörja lyftning av båt om denna hotar att sjunka eller på annat sätt äventyrar säkerheten och miljön i hamnen. Sådan lyftning sker på ägarens bekostnad och ska om situationen tillåter det föregås av kontakt med båtägaren/brukaren.
 12. Brandsäkerhetsföreskrifter ska efterlevas. Elektricitet får inte utnyttjas till uppvärmning annat än tillfälligt och då vid närvaro av båtplatsinnehavaren eller annan ansvarig person.
 13. Båtplatsinnehavaren är skyldig att delta i bevakningen enligt ”Regler för bevakning”.
 14. Följande regler gäller för båtplats med förtöjningsbom:
  PVBK fastställer typ av bom och svarar för inköpet.

  Båtplatsinnehavaren betalar till PVBK en engångsavgift, som består av anskaffningskostnaden med ett tillägg på 20 % för att täcka ökade kostnader för flytbrygga och dess förankring.

  Bommen förblir båtplatsinnehavarens egendom och ansvar tills upplåtelsen av bryggplatsen upphör. Ägandet övergår då till PVBK, som löser in en brukbar bom till ett belopp, som består av den erlagda engångsavgiften reducerad med 4 % per påbörjat kalenderår räknat från nyanskaffningsåret. Max. reduktion är 100 %. Den frånträdande bomägaren erlägger till PVBK en administrativ engångsavgift, som fastställs av styrelsen. Bommar som lösts in av PVBK säljs vidare till en ny båtplatsinnehavare. Priset är detsamma som inlösenpriset. Vid ev. upprepade ägarbyten används samma beräkningsgrund för fastställande av inlösen och vidareförsäljningsbelopp. Den administrativa engångsavgiften erläggs också vid varje ägarbyte.

  Ägaren till en förtöjningsbom är ansvarig för att bommen och dess infästning i bryggan är säker, så att skador på egen eller näraliggande båtar undviks. Dessutom är båtplatsinnehavaren skyldig att följa båtklubbens instruktioner t.ex. avseende utsättning och upptagning av bommar. Fr. o m 2017 gäller senaste utläggning den 20 april och senaste upptagning den 20 oktober. Ägare till bommar, som inte lagts ut eller tagits upp enligt styrelsens instruktioner debiteras en avgift, som fastställs av styrelsen.
Miljöplan och miljöregler

Sammanfattad info

Länk till dokumentet

Bilaga 2. SÄKERHETSINSTRUKTION VID LYFT I PVBK

Rev.dat. 2016-02-26

Säkerhetsinstruktion vid lyft i PVBK.

1. Allmänt: Vid hantering av båtar, bryggor, bojstenar mm. där truck/traktor används, är det mycket viktigt att beakta risken för skador och i synnerhet personskador.

2. Båtlyft:

Båtägarens ansvar:

* Att anbringa stroppar på båten på ett sätt, som inte skadar propellrar, instrumentgivare, pulpit, antenner mm.
* Förtöjningsrep, fendrar på plats samt att båten är rättvänd i förhållande till vaggan/vagnen vid upptagning.
* Att vaggan/vagnen är i god kondition, stadigt uppallad och att platsen är städad.
* Att vaggan/vagnen är tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer.
* Att båten är försäkrad vid lyftet.
* Vid sjösättning, se till att båten inte driver så att gafflarna skadar överbyggnad, antenner..

 

Truck/traktorförarens ansvar:

* Föraren, som ska vara certifierad, ansvarar för lyft och transport av båten.
* Föraren måste kräva bekräftelse på att stropparna är placerade på ett sätt så att skador på båten inte uppstår vid lyftet. (Propellrar, instrumentgivare, antenner, pulpit mm.)
* Föraren ska kräva att stropparna efter lyftet är lossgjorda från gafflarna innan maskinen backas. Syftet är att förhindra skador pga att stropparna fastnar i köl, propeller, roder.

3. Särskilda risker vid lyft:

* Inga fingrar mellan båtsida och stroppar när lyftet påbörjas.  Stor risk för klämskador!
* Förbjudet att uppehålla sig under hängande last.
* Beakta påkörningsrisken i truckens närhet. Truckföraren har begränsad sikt, speciellt bakåt.
* Vid användning av "långarm" är skaderisken stor pga att den yttre fästpunkten kan röra sig med stor hastighet. Stroppning/krokning får bara utföras när armen och traktorn står stilla.

4. Övrigt:

* Betalning erläggs före lyftet. Kvittot uppvisas för funktionären innan lyftet påbörjas.
* Kontrollera och följ din plats i turordningslistan enligt den tilldelade nummerlappen.
* Gemensam samling för genomgång 15 min före första lyftet vid schemalagd lyftdag.  
*
Parkera inte bilar i lyftområdet!

Bilaga 3. BÅTUPPLÄGGNING

2008-03-17  rev.2016-02-26

Följande regler gäller för uppläggning av båtar på PVBKs område i Holmsund:

 1. Uppläggningsplats förutsätter ett signerat medlemsavtal i båtklubben. En tilldelad uppläggningsplats registreras av kassören i medlemsmatrikeln. Medlem får inte utan styrelsens skriftliga medgivande överlåta, uthyra eller utlåna uppläggningsplats. För plats i båthus gäller särskilda regler.
 2. Ansökan om uppläggningsplats görs hos hamnfogden, som tilldelar plats på hamnplanen i mån av utrymme.
 3. Grundregeln är att båt som är upplagd på PVBKs område ska sjösättas varje sommar. Båtklubbens hamnplan är endast avsedd för uppläggning av båt som är i ett sådant skick att den kan brukas varje sommar. Planen får inte nyttjas för långtidsförvaring av båt som inte kan brukas (reparationsobjekt, vrak, etc).
 4. Uppläggning indelas i vinteruppläggning respektive sommaruppläggning. Vinteruppläggning avser förvaring av båt på land under tiden september – juni. Sommaruppläggning avser förvaring av båt på land under sommaren (dvs gäller båt som inte sjösatts under kalenderåret). Hamnfogden, eller annan utsedd person, gör återkommande registreringar av båtar som finns på hamnplanen, och avgör med dessa om båt är sommarupplagd.
 5. Innehavare av en båtuppläggningsplats kan utan tillstånd från styrelsen förvara båt på land en sommarsäsong.
 6. Tillstånd från styrelsen krävs om samma båt ska förvaras på land två somrar i rad. Skriftlig ansökan ska vara styrelsen tillhanda senast 15 juni aktuell sommar. Styrelsen kan bevilja tillstånd om särskilda skäl finns (såsom sjukdom, utlandsvistelse, tillfällig arbetsanhopning, aktiv reparation av båten). Båtplatsinnehavare, som inte ansökt om förlängd sommaruppläggning riskerar uteslutning.
 7. Innehavaren ansvarar för att anordningar för att palla upp och täcka båt är säkra så att människor och andra båtar inte skadas. Platsinnehavaren ska göra regelbunden tillsyn.
 8. Båt som förvaras inom båtklubbens område ska vara registrerad i klubbens medlemsmatrikel. Vagga eller båtvagn ska vara tydligt märkt med ägarens namn och telefonnummer.
 9. Båtuppläggningsplatsen ska hållas i god ordning. Klubbens miljöregler ska efterlevas. Vid sjösättningen ska båttäckningen monteras ned, platsen städas, och pallnings- och täckningsmaterial ska läggas ihop i lätt flyttbara enheter (t ex på vagnen). Vagn, pallningsmaterial och täckningsmaterial ska vara märkt. Skräp ska omhändertas av platsinnehavaren och fraktas till kommunens återvinningscentral.
 10. Brandsäkerhetsföreskrifter ska efterlevas. Svetsning, skärning, uppvärmng eller annat arbete som kan ge upphov till brand eller riskerar att skada andra båtar (svetsloppor, slipstänk) får endast ske efter godkännande av hamnfogden och under iakttagande av stor aktsamhet. Släckningsutrustning ska finnas tillhands.
 11. Elektricitet får inte utnyttjas till uppvärmning annat än vid närvaro av platsinnehavaren eller annan ansvarig person.
 12. Hamnfogden äger rätt att vid behov flytta båt eller utrustning inom området.
 13. Båt förvaras i hamnen helt på båtägarens ansvar. PVBK, dess styrelse och funktionärer ansvarar inte för sak- eller personskada som har samband med verksamheten på uppläggningsplatsen.
 14. Avgiften för vinteruppläggning och sommaruppläggning beslutas av styrelsen årligen. Sommaruppläggningsavgift tas alltid ut för båt som ligger på land under sommaren, dvs redan första sommaren (§ 4).
 15. För vinteruppläggning och sommaruppläggning tillämpas tre avgiftsnivåer beroende på båtens längd: (1) < 5m, (2) 5-10 m, (3) >10 m.
 16. Bryter innehavaren av båtplatsen mot ovanstående regler är båtklubben genom sin styrelse berättigad att med omedelbar verkan häva avtalet och/eller på båtägarens bekostnad vidta de åtgärder som kan vara påkallade på grund av det inträffade. Båtklubben fritages från allt ansvar för härigenom vidtagna åtgärder.
Kontaktuppgifter
Epost: info@pvbk.net
Telefon: 090-418 41, 070-580 90 64

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Följ oss på sociala medier
Cookies
På denna webbplats används cookies. Vad de används till och hur du kan hantera detta kan du läsa om här: